Próbna ewakuacja

PRÓBNA EWAKUACJA – OFERTA

Oferujemy kompleksowe przygotowanie oraz profesjonalne przeprowadzenie ćwiczeń praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (próbna ewakuacja) na terenie Państwa obiektu.  Wykonujemy wszystkie czynności jakie wynikają z regulacji prawnych.

– Opracowujemy scenariusz oraz założenia do ćwiczeń.
– Przygotowujemy ewentualne środki pozoracji (np. zadymienie).
– Powiadamiamy pisemnie o ewakuacji  i uczestniczymy w uzgodnieniach z  właściwym miejscowo komendantem Państwowej Straży Pożarnej – zakres i obszar budynku objęty ćwiczeniami.
– Przeprowadzamy szkolenie dla użytkowników obiektu przypominające zasady postepowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
-Sporządzamy sprawozdanie z ćwiczeń wraz z ewentualnymi wnioskami.

PRÓBNA EWAKUACJA – REGULACJE PRAWNE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami* w obiektach przeznaczonych dla ponad 50 osób będących ich stałymi użytkownikami (nie dotyczy budynków mieszkalnych), należy co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji – próba ewakuacja.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 użytkowników (szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich), próbną ewakuację należy przeprowadzić  – co najmniej 1 raz na rok, jednak nie później niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu przeznaczonego dla osób o ograniczonej zdolności poruszania (żłobki, przedszkola, szpitale, domy starców itp.) oraz w budynkach osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty ewakuacją musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany do powiadomienia właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzania próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.

 

*Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.